Forskningsbasert leder-
og medarbeiderutvikling

Transformasjonsledelse eller utviklende lederskap som det også blir kalt er den lederform som har vært mest omtalt de siste 30 årene

>

Transformasjonsledelse:

Transformasjonsledelse blir betraktet blant forskere på ledelse som den ultimate lederstilen innenfor feltet ledelse.

Transformasjonsledelse som betegnelsen antyder er en prosess som bidrar til å transformere organisasjoner, herunder ligger begreper som verdier, etikk, standarder og langsiktige mål.

Transformasjonsledelse går ut på å løfte de ansattes motivasjon, søke å tilfredsstille deres behov for læring og utfordringer i jobben og behandle dem som kompetente voksne. Denne type ledelse bør ta hensyn til underordnedes behov og motiver og prøver å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensiale. (BM Bass, BJ Avolio, Improving organizational effectiveness through transformational leadership, 1994).

Teorien om transformasjonsledelse baserer seg på at lederen primært fokuserer på fire områder i utøvelsen av sitt lederskap.

Disse områdene innebærer at:

  • Lederen har utstråling og opptrer som en god rollemodell for ansatte.

  • Lederen evner å motivere via inspirasjon i tillegg til å være visjonær.

  • Lederen oppfordrer ansatte i organisasjonen til å stille spørsmål ved tingenes tilstand og tenke nytt.

  • Leder viser omtanke for hver ansatt sitt unike behov.

Transformasjonsledelse har dokumenterte forskningsresultater på at medarbeidere opplever høyere jobbmotivasjon, jobbtilfredshet, opplevelsen av mestring i arbeidet, styrker kreativitet og produktutvikling, skaper tryggere arbeidsmiljø, sterkere samhandling mellom strategiske visjoner og misjoner, større samhørighet og forpliktelse og reduserer faktisk turnover og turnoverintensjon.

Transformasjonslederatferd kan øke tilfredsheten hos medarbeiderne, jobbeffektivitet og ekstrarolleatferd hos medarbeidere med opp til 40%.
(BM Bass, BJ Avolio, MLQ International og Hilde Hetland, «Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring», 2008).
Lederrådgivning AS trener ledere innenfor transformasjonsledelse basert på et treningsopplegg som heter «Training full range leadership» og som har vist seg å gi gode resultater.

Selvledelse:

Omfattende internasjonale undersøkelser viser at autonomi (selvbestemmelse) og sosial støtte er sentrale faktorer som påvirker grad av ytelse samt helse og trivsel blant organisasjonenes ansatte. De fleste ansatte i organisasjoner yter best når de har frihet under ansvar, engasjement og interesse for sine arbeidsoppgaver. Selvledelse handler blant annet om å bli dyktigere til å lede seg selv, legge til rette for selvdefinerte mål og ikke minst skape positive tankemønstre som er funksjonelle. Trening innenfor selvledelse viser resultater i form av:

  • Lav styring av arbeidet og høye egenskaper innenfor selvledelse gir høy trivsel.

  • Selvledelse fører til økt grad av selvopplevd mestringsevne.

  • Trening innenfor kognitive metoder gir høyere grad av mental ytelse og entusiasme samt økt ytelse.

Lederrådgivning AS tilbyr trening av ledere og medarbeidere innenfor området selvledelse.