Ledercoaching

Leder-coaching er en kontinuerlig utviklingsprosess hvor lederen har det primære ansvaret for målene, handlingene og læringen som skal oppnåes

>

Leder-coaching

Leder-coaching går ut på å hjelpe lederen gjennom å stille spørsmål, komme med alternative råd og tilbakemeldinger, til å utvikle sitt ledertalent og realisere mål, slik at lederen kan lykkes bedre i sin jobb.

Coaching gjennom Lederrådgivning AS har som siktemål for leder å fremme læring, utvikling samt vekst hos leder gjennom kontakt og dialog med coach. Coaching foregår gjennom en-til-en forhold og handler mye om å utfordre lederen i utøvelsen av lederfunksjonen.

Gjennom coaching vil leder oppnå større selvinnsikt, større forståelse for sine handlinger i tillegg til å sette seg konkrete mål å jobbe med.

De grunnleggende verdiene for ledercoaching gjennom Lederrådgivning AS er:

  • Gjensidig respekt mellom leder og coach.

  • Gjensidig tillit mellom leder og coach.

  • Gjensidig ytringsfrihet mellom leder og coach.

Om at hjelpe

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.

Søren Kierkegaard (1813-1855). Bruddstykke at en ligefrem meddelelse.