HR-undersøkelser

En viktig grunn for at organisasjoner skal gjennomføre HR-målinger er for å identifisere og måle indikatorer som påvirker organisasjonens resultater.

>

Arbeidsmiljøundersøkelser

En viktig grunn for at organisasjoner skal gjennomføre HR-målinger er for å identifisere og måle indikatorer som påvirker organisasjonens resultater. Ved å måle disse indikatorene vil HR-målingene sørge for at man prioriterer det som er viktigst. Deretter kan man overvåke, utvikle og være i forkant av et tidlig varsel vedrørende resultatdrivere som har stor påvirkningskraft.

Kjernen i målinger som utføres innenfor organisasjoner er at de skal være preget av reliabilitet, det vil si at måleinstrumentet er stabilt på tvers av flere målinger samt validitet, det vil si at måleinstrumentet måler det vi faktisk ønsker å måle.

Eksempler på HR-målinger som kan gjennomføres er målinger av:

 • Jobbtilfredshet

 • Jobbusikkerhet

 • Kunnskapsdeling

 • Jevnlig feedback og tilbakemelding

 • Lønnstilfredshet

 • Oppfatninger om investeringer i medarbeiderutvikling

 • Tillit til organisasjonen

 • Turnoverintensjon

 • Indre motivasjon

 • Målorientering

 • Opplevelse av støttende HRM-praksis.

 • Organisatorisk støtte, lederstøtte og kollegastøtte.

 • Samt målinger av andre psykologiske egenskaper innenfor organisasjonen

Lederrådgivning AS tilbyr trening av ledere og medarbeidere innenfor området selvledelse.